Δελτία Τύπου

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2024
 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ κατ’ άρθρο 29 παράγρ. 4 του Νόμου 4548/2018
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «GRANDVISION HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά τη συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου 2023, αφού έλαβε απόφαση (θέμα 1ο της ημερήσιας διάταξης) για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.498.640,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και διά της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30€ εκάστη σε 3,89€ εκάστη και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού, αποφάσισε (θέμα 2ο της ημερήσιας διάταξης) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ως ακολούθως και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου διά συμψηφισμού ζημιών ύψους δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.679.600,00€), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 3,89 ευρώ σε 0,04 ευρώ.

Ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (27.840,00€), διαιρεμένο σε εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (696.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04€) εκάστη.