Όροι Διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Havaianas»

 

 

 

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η εταιρεία με την επωνυμία «Grand Vison Hellas SA Ελλάδος Εμπορία και Διανομή Οπτικών Ειδών», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Ζωοδόχου Πηγής αρ. 1Α, εφεξής η «Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») δια του λογαριασμού του προϊόντος GrandOptical που διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, στη διεύθυνση https://www.facebook.com/GrandOpticalGreece (εφεξής το «Facebook» και ο «Λογαριασμός» αντίστοιχα), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής. Ο εν λόγω Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Το Facebook χρησιμοποιείται απλώς ως μέσο για την διενέργεια του Διαγωνισμού.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

i.  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και διατηρούν λογαριασμό χρήστη στο Facebook, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι από άλλους χρήστες, χωρίς τη συναίνεσή τους, δεν χαρακτηρίζεται δηλαδή από το Facebook ως «Private». Συμμετοχές ενδιαφερόμενων κάτω των 18 ετών και/ή χρηστών του Facebook με Private λογαριασμούς θα απορρίπτονται. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται η Διοργανώτρια.

 

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από την 23η Δεκεμβρίου 2020 ώρα 14:00 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και τις 07 Ιανουαρίου 2021 ώρα 23:59 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

 

 

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον όρο 2 των παρόντων όρων, κατά την ορισθείσα διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 

α) Οι συμμετέχοντες επισκέπτονται το Λογαριασμό και καλούνται να κάνουν εγγραφή στο Newsletter της ιστοσελίδας της Grand Vison Hellas SA https://www.grandoptical.gr/el

 

i. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διαφημιστική, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, με τα στοιχεία συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από τη Διαφημιστική καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής.

iii. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που εμπορεύεται η Διοργανώτρια.

iv. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

iv. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Facebook.

v. Κάθε συμμετέχων συμμετέχει στο Διαγωνισμό αποκλειστικά με δική του ευθύνη, επιδεικνύοντας τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια κατά την προσπάθεια του να ολοκληρώσει τις δοκιμασίες οποιασδήποτε Ενότητας και λαμβάνει κάθε απαραίτητο και πρόσφορο μέτρο για να διασφαλίσει την ασφάλειά του και την αποφυγή οιασδήποτε βλάβης ή ζημίας σε τρίτους.

 

5. Τρόπος Ανάδειξης Τυχερών Διαγωνισμού

 

i. Η ανάδειξη των συνολικά πέντε (5) νικητών, ένας από κάθε δώρο-κωδικό του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας (1) ηλεκτρονικής κλήρωσης, ημέρα Τρίτη  12.01.2021, στις 16.00. Η κλήρωση θα διεξαχθεί παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μπάη η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδό Ιπποκράτους αρ. 2. 

 

 

Θα κληρωθούν δηλαδή πέντε (5) νικητές και πέντε (5) αναπληρωματικοί νικητές.

 

Όλες οι κληρώσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της Διαφημιστικής (οδός Αγίας Σοφίας 9, Ψυχικό)

 

ii. Για την ανάδειξη όλων ανεξαιρέτως των νικητών θα υποβληθεί στην εκάστοτε κλήρωση το σύνολο των «Έγκυρων Συμμετοχών». Ως «Έγκυρη Συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

 

1.     Έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται υπό τον όρο 4 ανωτέρω και πληροί τους όρους της.

2.     Ακολουθεί τις υποδείξεις και πληροί τα χαρακτηριστικά που δίδονται στους συμμετέχοντες από το Λογαριασμό.

3.     Δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,

4.     Δεν προσβάλλει τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και τους όρους χρήσης του Λογαριασμού, και

5.     Έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω.

 

 

iii. Οι νικητές που θα αναδειχθούν από την οποιαδήποτε κλήρωση θα κληθούν δια της αποστολής σε αυτούς απευθείας προσωπικού μηνύματος (Direct Message) στο λογαριασμό τους στο Facebook εντός επτά (7) ημερών να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν και να παράσχουν και επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και διεύθυνση) με σχετικό απαντητικό μήνυμα καθώς και να αποδεχθούν τα δώρα τους  προκειμένου να τα παραλάβουν. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν αποδεχθεί το δώρο του ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας,  χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα επί του δώρου και ενημερώνεται, κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης από την κλήρωση αναπληρωματικός νικητής και ούτω καθ’ εξής. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν βρεθεί νικητής για οποιοδήποτε δώρο ή αυτό δεν πραγματοποιηθεί εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, η Διοργανώτρια ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι των νικητών, των αναπληρωματικών τους και/ή οποιουδήποτε συμμετέχοντα για την απόδοσή οποιουδήποτε δώρου κατά οιονδήποτε τρόπο και δύναται να το αποδώσει ή μη κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 

 

 

6. Δώρα

 

Πέντε (5) συνολικά τυχεροί νικητές, οι οποίοι θα προκύψουν από την κλήρωση θα κερδίσουν τα εξής δώρα.

1.     CARAIVA QFU 51

2.     Paraty/M O9N Z0 50

3.     ANGRA QMB 51

4.     CARAIVA QFU 51

5.     CANOA 3ZJ 52

 

Τα Δώρα που θα αποδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των δώρων ή οιουδήποτε εξ αυτών ούτε και φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή άλλη υλική ή ηθική ζημία νικητή εξ αιτίας ή εξ αφορμής της χρήσης των δώρων. Ρητά σημειώνεται ότι, κανένας από τους συνολικά πέντε (5) συνολικούς νικητές δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση κανενός από τα δώρα.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα δώρα του κάθε νικητή θα αναφέρονται εφεξής ως το «Δώρο» ή και συλλογικά τα «Δώρα».

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. 

 

Το ακριβή χαρακτηριστικά των Δώρων (ενδεικτικά μάρκα, μοντέλο κτλ) εναπόκεινται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια και ελεύθερη επιλογή της Διοργανώτριας. Tα δώρα θα αποσταλούν στους νικητές μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2021.

 

 

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

i. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού, δηλαδή το όνομα χρήστη  τους στο Facebook ή το αρχικό του μικρού τους ονόματος, το επίθετό τους και η πόλη/χωριό διαμονής τους θα ανακοινωθούν στο Λογαριασμό, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων τους, δια σχετικής ανάρτησης. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες σε αυτόν δηλώνουν ότι συναινούν στην ανακοίνωση των στοιχείων τους και αποδέχονται την παραπάνω ανακοίνωση ως νόμιμη και μη θίγουσα καθ΄οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα.

ii. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα Δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα Δώρα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού.

 

8. Ευθύνη

 

i. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της τελούμενες από δόλο ή βαρεία αμέλεια και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτήν. Οι νικητές που θα ενημερωθούν από την Διοργανώτρια, με απευθείας προσωπικό μήνυμα (Direct Message) στο Facebook, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που θα τους ζητηθεί προκειμένου να τους αποσταλούν τα Δώρα.

 

ii. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε σωματική βλάβη, τραυματισμό ή θάνατο οιουδήποτε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό τυχόν προκύψει ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της συμμετοχής του σε αυτόν ή/και οποιουδήποτε τρίτου, ούτε και για οποιαδήποτε περιουσιακή ζημία, πραγματική ή αποθετική, απώλεια εσόδων κ.τ.λ. Κάθε συμμετέχων, έχει λάβει υπόψη του και συνεκτιμήσει τυχόν κίνδυνο από την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και συμμετέχει σε αυτόν αποκλειστικά με δική του ευθύνη, αναγνωρίζοντας και αποδεχόμενος κάθε πιθανό κίνδυνο ο οποίος συναρτάται άμεσα ή έμμεσα με την απόπειρα και/ή ολοκλήρωση κάθε δοκιμασίας και εν γένει με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

 

iii. Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού των Δώρων. Εφόσον διατεθεί το σύνολο των Δώρων, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών του Διαγωνισμού για παροχή επιπρόσθετων δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

 

iv. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της  Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

 

v. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η ανάρτηση, λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου συμμετέχοντα στο Facebook. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στην σελίδα που τηρεί στο Facebook, καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της.

 

vi. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

vii.  Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας για κάθε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί καθώς και για οιαδήποτε έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών) κληθεί αυτή να καταβάλλει συνεπεία του γεγονότος ότι το Υλικό (ή πάσης φύσεως περιεχόμενο) με το οποίο οι Συμμετέχοντες συμμετέχουν στο Διαγωνισμό αποτελεί Ακατάλληλο Περιεχόμενο ή παραβιάζει εν γένει τα όσα προβλέπονται στον όρο 8 viii. κατωτέρω.

 

x. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται το Λογαριασμό και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο Λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση καθώς επίσης και να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια  έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Λογαριασμού, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτά γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

 

xi. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης του Λογαριασμού παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

 

xii. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

 

xiii. Η Διοργανώτρια, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.

 

9. Δημοσιότητα

 

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί  στην ιστοστελίδα https://www.grandoptical.gr/el/

 

10. Προσωπικά Δεδομένα

 

i. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διαφημιστική ως εκτελούσα την επεξεργασία ή/και η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: όνομα χρήστη. Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες κατά την υποβολή της συμμετοχής τους - προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητές, για την αποστολή των Δώρων.  

 

Στη συνέχεια, και προκειμένου να αποσταλεί το δώρο στους νικητές, θα ζητηθούν επιπλέον τα εξής προσωπικά δεδομένα των νικητών : ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση.

 

Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η υποχρέωση της Διοργανώτριας προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους του Διαγωνισμού.

 

ii. Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων και των νικητών έχουν πέραν της εταιρίας που διατηρεί τo Facebook μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του ή εξωτερικοί συνεργάτες της Διοργανώτριας (Διαφημιστική) που ενεργούν για λογαριασμό της και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Διοργανώτριας την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού και παράδοση των δώρων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια ή / και η Διαφημιστική ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ή και εταιρίες ταχυμεταφοράς (για τα στοιχεία των νικητών) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας ή / και για το σκοπό της παράδοσης των Δώρων στους νικητές.

 

iii. Κατ’ εξαίρεση η Διοργανώτρια δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης / παραγγελίας δικαστικής αρχής.

 

iv. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

v.Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός έξι (6) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

 

vi. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

 

vii. Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

viii. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprotection.gr@grandvision.gr.

 

ix. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία «Grand Vision Hellas SA» με έδρα επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής αριθ. 1Α, ΤΚ 106 78, Αθήνα Αττικής, Ελλάδα.

 

11. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Δια της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ρητώς το δικαίωμα στη Διοργανώτρια, να αναρτά, μια ή περισσότερες φορές, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, την/τις ανάρτηση/αναρτήσεις του ή μέρος αυτών σε οποιοδήποτε μέσο, όπως ενδεικτικά στα μέσα μαζικής επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο), στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.τ.λ. για σκοπούς διαφήμισης, προώθησης και εμπορικής εκμετάλλευσης της Διοργανώτριας και/ή προϊόντων της, προβαίνοντας, σε τροποποιήσεις επί αυτών, προσθήκες και εν γένει αισθητικές αλλαγές κατά την ελεύθερη κρίση της, χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος στον συμμετέχοντα.

12. Τροποποίηση Όρων

 

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού) καθώς και κάθε επιμέρους Ενότητας αυτού, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Λογαριασμού ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

 

 

 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

 

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.